Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zandberg Zakelijke Dienstverlening,
hierna te noemen: ZZD

In werking vanaf 1 oktober 2019

Art. 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van ZZD, elk advies van ZZD, elke aanvaarding van een aanbieding door de opdrachtgever, iedere opdracht van een opdracht­gever en iedere overeenkomst tussen ZZD, en een op­drachtge­ver, waarop ZZD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.

2.   Deze voorwaarden gelden tevens voor iedere overeen­komst tussen ZZD en een opdrachtge­ver, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Art. 2. Offertes 
1.   De door ZZD gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding door de opdrachtgever is genoemd.

2.   De aanvaarding van een niet-vrijblijvende aanbieding van ZZD geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever en dient binnen de in lid 1 bedoelde termijn door ZZD ontvan­gen te zijn. Indien deze termijn wordt overschreden, dan komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij ZZD aan opdrachtgever bericht, dat de overeenkomst ondanks de termijnoverschrijding alsnog tot stand gekomen is.

3.   De in een offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheids­we­ge, tenzij anders aangegeven.

4.   Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door  ZZD, die als enige opdrachtne­mer geldt. 

5.   Artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is derhalve ook nimmer van toepassing.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst
1.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ZZD het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij ZZD aansprakelijk blijft voor de nakoming door de derde. 

2.   ZZD en de eventueel door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen en/of derden zullen de overeen­komst naar beste in­zicht en vermogen uitvoeren. De door ZZD te vervullen verbintenis be­treft derhalve geen resultaat­ver­bintenis, maar een inspannings­verbinte­nis. ZZD garandeert derhalve nimmer enig door de op­drachtgever gewenst resultaat.

4.   De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op het kantoor van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, dan wel op het kantoor van ZZD, zulks ter vrije keuze van ZZD.

5.   De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en ZZD in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden optimaal te kunnen verrichten. Dit houdt onder meer in dat medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeen­gekomen tijd beschikbaar zijn, dat desgevraagd kantoorfaciliteiten beschikbaar zijn­ met passen­de voorzienin­gen en dat door op­drachtgever inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens. 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en inlichtingen, waarvan ZZD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdracht­gever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ZZD worden verstrekt. Indien de opdrachtgever die verplichtingen niet nakomt, heeft ZZD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeien­de extra kosten volgens de gebruike­lijke tarieven aan de opdrachtge­ver in rekening te brengen.

7.   Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ZZD de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdracht­gever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.   Indien bepaalde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit te wijten is aan ZZD, is de opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs van die werkzaamheden volledig te betalen, alsmede alle kosten die ontstaan zijn doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd.

9.   ZZD is niet aansprakelijk voor schade,  van welke aard ook, ontstaan doordat ZZD is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze  onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De  opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door hem is verstrekt.

Art. 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1.   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.   Bij overschrijding van een overeengekomen uitvoerings­termijn dient de opdrachtgever ZZD schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tenminste 2 weken.

Art. 5. Meerwerk
1.   ZZD is gerechtigd extra werkzaamheden te verrichten en heeft recht op betaling daarvan, indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoor­lijke uitvoering van de overeenkomst noodza­kelijk is om die extra werkzaamheden te verrichten. 

2.   ZZD zal geen meerkosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen indien de extra werkzaamheden het gevolg zijn van omstandigheden die aan haar zijn te wijten.

3.   In geval van nieuwe verplichtingen van ZZD ten gevolge van wetswijzigingen en/of overheidsvoorschriften zullen partijen overleg plegen over de wijziging van de overeenkomst en de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten.

4.   Indien als gevolg van de hiervoor bedoelde extra werkzaamheden een eventueel overeen­geko­men tijdstip­ van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed, kan dit, afgezien van het feit dat een dergelijk tijdstip altijd indicatief en nimmer fataal is, nimmer leiden tot aansprake­lijkheid van ZZD voor schade van de opdrachtgever.

Art. 6. Geheimhouding
1.   Beide partijen en de door ZZD bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Art. 7. Intellectuele eigendom
1.   ZZD behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Alle door ZZD vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ZZD verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

3.   ZZD behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegeno­men kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelij­ke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging
1.   ZZD kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen indien zij voor onbepaalde tijd geldt en niet door volbrenging eindigt. ZZD is gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd en een overeenkomst die door volbrenging eindigt tussentijds op te zeggen wegens gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen worden verstaan de omstandigheden die het onmiddellijk onmogelijk maken een overeenkomst na te komen.

2.   Indien de opdrachtgever de overeen­komst die door volbrenging eindigt, dan wel voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds opzegt, is zij het volledige honorarium verschuldigd.

Art. 9. Contract overneming
1.   ZZD is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een derde. De opdrachtgever is een dergelijk geval bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

2.   De opdrachtgever zal medewerking aan een dergelijke overdracht verlenen, tenzij die medewer­king redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden.

Art. 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1.   De vorderingen van ZZD op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a.   indien na het sluiten van de overeenkomst aan ZZD omstandigheden ter kennis komen die ZZD goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtin­gen zal vol­doen;

b.   indien ZZD de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2.   In de genoemde gevallen is ZZD bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onvermin­derd het recht van ZZD schadevergoeding te vorderen.

3.   Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ZZD zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Art. 11. Gebreken; klachttermijnen
1.   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaam­heden schriftelijk te worden gemeld aan ZZD, bij gebreke waarvan ieder recht terzake voor de opdrachtgever vervalt.

2.   Indien een klacht gegrond is zal ZZD de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen­ge­komen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeenge­komen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ZZD slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de wet en het gestelde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Art.12. Aansprakelijkheid
1.   Bij alle te verrichten werkzaamheden zullen ZZD en de eventueel door ZZD bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden naar eer en geweten handelen.

2.   ZZD is nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of opzet bij de uitvoering van de overeenkomst door ZZD en/of bij de uitvoe­ring van de overeenkomst betrokken personen/ derden en ZZD haar rechten en ver­plichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtge­ver aan deze personen/derden heeft overgedra­gen of in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ZZD zelf. 

ZZD is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

3.   De aansprakelijkheid van ZZD voor door de opdrachtgever geleden schade is beperkt tot het bedrag van de door de beroepsaansprakelijk­heidsverze­keraar gedane uitke­ring. 

4.   Indien de verzekeraar inzake de in artikel 11, lid 2 van de algemene voorwaarden bedoelde aansprakelijkheid, in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade om welke reden dan ook niet door de verzekeringspolis wordt gedekt of niet verzekerd of verzekerbaar is, dan is de aansprake­lijk­heid van ZZD beperkt. En wel beperkt tot (de) schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van ZZD en/of de door ZZD bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, doch slechts tot het bedrag van het verschuldigde honorarium. Bij opdrach­ten met een langere looptijd is de aansprake­lijk­heid in dat geval beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honora­rium­gedeelte.

5.   De opdrachtgever stelt onder alle omstandigheden alles in het werk om ZZD in staat te stellen eventuele fouten waarvoor ZZD aansprakelijk is, door ZZD te laten herstel­len, dan wel de daardoor veroorzaakte schade te beperken of op te heffen.

6.   ZZD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ZZD is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

7.   Ergo: de opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door hem zijn verstrekt.

8.   ZZD is niet aansprakelijk in het geval er van haar zijde sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ZZD zijn toe te rekenen.

9.   Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ZZD opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ZZD niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. Indien ZZD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Art. 13. Honorarium
1.   Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeenge­komen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeen­gekomen, gelden de leden 3‑5 van dit artikel.

2.   Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen­komen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangege­ven.

3.   Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ZZD, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeenge­komen. De uurtarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. 

4.   Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5.   Indien ZZD een vast honorarium of uurtarief heeft aangeboden of met de opdrachtge­ver is overeengekomen, is ZZD niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. ZZD heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen, honoraria en tarieven aan te passen conform het CBS-indexcijfer voor regelingslonen. Een verhoging van de prijs en tarieven zal daaraan voorafgaand schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Art. 14. Betaling
1.   Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum op een door ZZD aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2.   Na het verstrijken van 2 weken na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat laatste geval geldt de wettelijke rente. 

3.   In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zal ZZD de curator of de bewindvoerder van de opdrachtgever een termijn stellen van 14 dagen om schriftelijk zekerheid te geven tot nakoming. Indien dit niet binnen die termijn van 14 dagen wordt gegeven, kan de curator of bewindvoerder geen nakoming van de verplichtingen van ZZD vorderen. 

4.   Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoe­ning betrekking heeft op een latere factuur.

5.   Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij hiervoor op grond van het Burgerlijk Wetboek een grond bestaat. 

Art. 15. Incassokosten
1.   Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

     ‑ over de eerste € 2.950,– 15%

     ‑ over het meerdere tot € 5.900,– 10%

     ‑ over het meerdere tot € 14.750,–  8%

     ‑ over het meerdere tot € 59.000,–  5%

     ‑ over het meerdere 3%.

2.   Indien ZZD aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzake­lijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.   De opdrachtgever is jegens ZZD de door ZZD gemaakte gerechtelijk kosten verschul­digd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien ZZD en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Art. 16. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en ZZD, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Groningen. ZZD blijft echter bevoegd de opdracht­gever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Art.17. Toepasselijk recht
Op elke aanbieding van ZZD, elke aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen ZZD en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepas­sing.

Art. 18. Wijziging van de voorwaarde
ZZD is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. ZZD zal de gewijzigde voorwaar­den tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Ren Dummer
Algemeen Directeur